Vanaf dit seizoen (2017) zal er op het hoogste niveau een nationale competitie georganiseerd worden: de “BAFL Elite Division”. Daarin nemen vier Waalse en vier Vlaamse ploegen het tegen elkaar op. Om in die hoogste divisie deel te mogen nemen moeten de clubs aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hieronder vindt u een oplijsting van die voorwaarden terug.

1. Toepasselijke voorwaarden
De regels die gelden voor de ontmoetingen die worden gespeeld in het kader van de Competitie zijn de regels van de NCAA, met uitzondering van de regels die specifiek in deze reglementering en de bijlagen ervan zijn opgelijst.

2. Format
De Competitie bestaat uit acht (8) ploegen die worden geselecteerd door de raad van bestuur van de BAFL op basis van de in deze reglementering opgelijste criteria. Er worden vier ploegen geselecteerd uit de Verenigingen die zijn aangesloten bij de Flemish American Football League (FAFL) en vier ploegen binnen de Verenigingen die zijn aangesloten bij de Ligue francophone de football américain de Belgique (LFFA) op basis van de gecumuleerde sportieve resultaten tijdens het jaar dat onmiddellijk voorafgaat aan het competitiejaar en van de structurele criteria die zijn bepaald in deze reglementering en de bijlagen ervan.

Elk team ontmoet de ploegen die voor de Competitie zijn ingeschreven één keer tijdens het reguliere seizoen. Na afloop ervan nemen de ploegen die de eerste vier plaatsen van het algemene klassement bekleden deel aan een play-off ronde, die beantwoordt aan het volgende schema:
Playoff 1 : 1st rank vs 4de rank.
Playoff 2 : 2de rank vs 3de rank.

De twee winnaars van de play-off ronde nemen deel aan de finale (de Belgian Bowl). De winnaar van de finale krijgt de titel van Belgisch kampioen voor het desbetreffende Competitiejaar.

3. Toegang en terugplaatsing
De ploegen worden verdeeld in twee conferenties, Noord en Zuid, waartoe respectievelijk de clubs aangesloten bij de FAFL enerzijds en de clubs aangesloten bij de LFFA anderzijds, behoren.

Op het einde van het seizoen zullen de twee ploegen van elke conferentie die de slechtste resultaten hebben behaald, het opnemen tegen de kampioen van de tweede divisie van de regionale liga waartoe ze behoren, via een barragematch die wordt gespeeld in één enkele manche op het terrein van het team dat kampioen is geworden van de regionale divisie. Het team dat deze match wint krijgt de mogelijkheid om zich in de nationale divisie in te schrijven.

Als het eerste selecteerbaar team van mening zou zijn dat het niet in staat is om deel te nemen aan de nationale competitie en beslist zich niet in te schrijven, kan de raad van bestuur van de BAFL de vrije plaats voorstellen aan het volgende team dat beantwoordt aan de criteria die zijn vereist voor een inschrijving in de nationale divisie. De ongerechtvaardigd weigering om zich voor de competitie in te schrijven per selecteerbaar team gaat gepaard met een financiële sanctie ten bedrage van 750 € en een verbod van herinschrijving gedurende twee opeenvolgende seizoenen vanaf de datum van weigering.

Twee ploegen uit eenzelfde vereniging mogen niet gelijktijdig toegang krijgen tot eenzelfde divisie.

4. Kalender
De seizoenskalender wordt bepaald door de BAFL en via e-mail meegedeeld aan de ploegen tegen uiterlijk 1 september.

5. Scheidgerecht
De ontmoetingen die worden georganiseerd in het kader van de Competitie, worden omkaderd door crews van 5 of 7 scheidsrechters.

6. Inschrijving
Elk team dat door de BAFL wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Competitie, moet zijn verbintenis om deel te nemen aan de Competitie schriftelijk bevestigen (per brief of per e-mail) aan de raad van bestuur van de BAFL via het formulier van Bijlage 1, uiterlijk tegen 1 augustus van het jaar dat voorafgaat aan de Competitie. Bij gebrek aan bevestiging binnen de vijftien dagen na een rappel die de raad van bestuur van de BAFL verstuurt naar de geselecteerde Vereniging, kan een andere Vereniging worden gekozen door de BAFL, in overeenstemming met deze reglementering.

7. Forfaits
Elk team dat is ingeschreven voor de Competitie moet de matchen spelen die op de kalender zijn ingeschreven. Met uitzondering van behoorlijk vastgestelde en gerechtvaardigde gevallen van overmacht, zijn forfaits niet toegestaan. Elk team dat forfait geeft voor een ontmoeting die in het kader van de Competitie is voorzien, zal de financiële en sportieve boetes worden opgelegd die zijn voorzien in deze reglementering en zal automatisch worden gedeklasseerd voor het lopende jaar en verbod krijgen om aan de Competitie deel te nemen tijdens het jaar dat onmiddellijk volgt op het forfait. Er zal bovendien een procedure worden opgestart door de BAFL om (i) de reikwijdte te bepalen van de financiële en sportieve schade die is geleden door de voorziene tegenstander van de betrokken ontmoeting en (ii) het te betalen bedrag en de modaliteiten van de betaling ervan te bepalen, alsook de sancties vast te leggen die gelden als gevolg van het forfait.

De ontmoeting waarvoor forfait werd gegeven zal in de resultaten van het kampioenschap worden opgenomen met een score van 25-00 in het voordeel van de tegenstander.

8. Selectiecriteria
Op het ogenblijk dat een team zijn inschrijving bevestigt aan de raad van bestuur van de BAFL, moet de vereniging de volgende informatie en documenten meedelen:
• een lijst met minstens drie (3) coaches die houder zijn van een door de BAFL gevalideerde titel,
• een lijst van vier (4) actieve clubscheidsrechters,
• de gegevens van een manager en een vervangende manager aangeduid door de vereniging, die instaat voor de contacten en voor de organisatie van de ontmoetingen van zijn team,
• een kopie van de statuten van de vereniging, zoals ze zijn bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, alsook de publicaties met de identiteit van de bestuurders en gemachtigde mandatarissen van de Vereniging,
• een kopie van de financiële toestand per 30 juni van het lopende jaar en een kopie van de laatste, door de algemene vergadering van de Vereniging goedgekeurde rekeningen,
• het bewijs van storting van een financiële waarborg van € 750 op de rekening van de BAFL, ter dekking van (i) de deelnamekosten aan de Competitie en (ii) de forfaitwaarborg.

Tijdens het jaar waarin een van haar ploegen deelneemt aan de Competitie, moet de Vereniging:
•licentieaanvragen indienen voor minstens 35 spelers die de leeftijd en de lichamelijke geschiktheid hebben om aan de Competitie deel te nemen,
• een team inschrijven voor een van de nationale competities voor junioren,
• een team inschrijven voor een van de nationale competities voor cadetten,
• de BAFL bijdragen ten laste van de leden vereffenen.
• in regel zijn met de betalingen ten aanzien van de regionale liga waarvan de club afhangt,
• ervoor zorgen dat alle spelers gedekt zijn door een verzekering die door de regionale en nationale liga’s is gevalideerd,
• installaties (veld, voldoende vestiaires en douches) ter beschikking stellen van de ploegen en van de scheidsrechters die aantreden in het kader van de ontmoeting,
• instaan voor de organisatie en het beheer van de contacten met het team van de tegenstander en de BAFL in het kader van de ontmoeting via de door het team aangeduide manager of vervangende manager,
• instaan voor de video-opname van de ontmoetingen vanaf de kick-off tot het afsluitende fluitsignaal. De opnamen moeten beantwoorden aan de volgende voorwaarden: opnamekwaliteit HD – hoofdcamera: middenveld, beeldbereik dat het volledige veld overspant – hulpcamera: veldlijn volgens de speelfasen.
• een kopie van de opnamen voorleggen aan de BAFL binnen een termijn van maximum 3 dagen na de datum van de ontmoeting,
• via e-mail aan de regionale liga waarvan de Vereniging afhangt en aan de nationale federatie elke wijziging meedelen aan de organisatie van de Vereniging (adres van de zetel, adres van de terreinen enz.), aan de opsplitsing van de verantwoordelijkheden (bestuurders, manager enz.) binnen de structuur alsook elke omstandigheid die de deelname van het team aan de Competitie of de bestendigheid van de activiteiten van de Vereniging ernstig in het gedrang zou kunnen brengen,

9. Veiligheid en medische zorg
De ontmoetingen kunnen niet plaatsvinden zonder de aanwezigheid van een EHBO-team dat bestaat uit 1) een medische urgentiepost die behoorlijk is uitgerust voor dringende interventies bij ongevallen *of 2) een ambulance die behoorlijk is uitgerust voor dringende interventies bij ongevallen. Bij afwezigheid van een medische urgentiepost wordt de ontmoeting opgeschort tijdens de periode dat die post niet aanwezig is. Na verloop van dertig minuten onderbreking wordt de ontmoeting stopgezet volgens de regels van een forfait en in het nadeel van de in gebreke gebleven organiserende ploeg. Het personeel dat op het terrein deel uitmaakt van de medische urgentiepost moet verplicht een AMU/EHBO badge dragen.

(*) de machtiging van een medische post met EHBO-badge is ondergeschikt aan de aanwezigheid van een medische instelling die de interventie van een ambulance mogelijk maakt binnen een termijn van minder dan 10 minuten.

10. Resultaten en klassement
De resultaten worden gecumuleerd over het hele reguliere seizoen, tot aan de play-offs (niet inbegrepen). Elke overwinning levert twee punten op. Een gelijkspel levert een punt op. Een nederlaag levert geen enkel punt op.

Bij een gelijke stand op het klassement, wordt de rangschikking bepaald ten voordele van het team met de beste averagepunten (verschil tussen de gemaakte en de geïncasseerde punten). Bij een gelijke stand tussen twee ploegen die op basis van dit systeem niet kan worden opgelost, zal het klassement worden opgesteld in het voordeel van de ploeg die de beste averagepunten heeft geschoord
in de onderlinge duels tussen de betrokken ploegen.

Na afloop van het kampioenschap worden de ploegen opgedeeld in Noord- en Zuidconferenties om de twee clubs te bepalen die de barragewedstrijden zullen spelen.

11. Verwijdering van de competitie
Na de goedkeuring door de raad van bestuur van de BAFL van de aanvraag tot inschrijving van een Vereniging voor het Elitekampioenschap, is elke Vereniging die de aanvraag heeft ingediend verplicht om effectief aan het kampioenschap deel te nemen. Elke niet-deelneming, die wordt gelijkgesteld met een gewone forfait, verwijdering uit de Competitie of een deel ervan voor de opstart of tijdens de duur ervan, zal gepaard gaan met de aanrekening van een administratieve boete van € 2.000.

Bij de verwijdering van een geldig ingeschreven Vereniging vóór de aanvang van de Competitie, zal de raad van bestuur beslissen over de mogelijkheid om aan elke niet-ingeschreven Vereniging voor te stellen de in gebreke gebleven Vereniging te vervangen. De raad van bestuur van de BAFL beschikt over een termijn van maximum 21 kalenderdagen vanaf de kennisneming per e-mail of brief van de verwijdering van een Vereniging om de eventuele kandidaturen te onderzoeken en de vervangprocedure af te ronden.

12. Criteria voor de organisatie van een kampioenschapswedstrijd
De toegang tot de terreinen moet strikt worden afgebakend door expliciete markeringen of door vaste of mobiele inrichtingen die elke persoon die niet behoort tot de organisatie beletten toegang te krijgen tot de zones die zijn gereserveerd voor de spelers, de scheidsrechters, de behoorlijk gemachtigde stafleden en officials.

Het veld moet beantwoorden aan de criteria die zijn voorzien in het NCAA-reglement en moet minstens voorzien zijn van een zichtbare markering, doelpaalbeschermingen, down markers, end-pilons die de touchdownzone afbakenen, een 5- yardlijnmarkering, een hash-markmarkering, scheidsrechters- en spelerszones.

De organisator van een competitiematch moet instaan voor een muzikale omkadering en voor de animatie van de match door een speaker die de regels van american football voldoende beheerst.

De Verenigingen mogen inkom tegen betaling toepassen, op voorwaarde dat de toegang gratis is voor de spelers, de stafleden en het comité van het bezoekende team, alsook voor de scheidsrechters en de behoorlijk gemachtigde leden van de BAFL, de FAFL en de LFFA.